Zarządzanie danymi kontaktowymi, faktury, płatności...
Portal Abonenta INFO-NET
Identyfikator klienta
Hasło
Przeczytałem i akceptuję regulamin (z dnia 01.02.2016)
(jeśli nie masz jeszcze konta użyj opcji "Zarejestruj się" poniżej)
Imię i nazwisko
Adres usługi
Adres email
Uwagi

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU ABONENTA INFO-NET

§ 1.

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z Portalu Abonenta INFO-NET.

§ 2.

Pojęcia używane w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Abonent– podmiot związany Umową, na rzecz którego świadczone są usługi;
 2. Aktywna sesja– stan Portalu, w którym poprawnie zalogowany do niego Abonent może odczytywać dane oraz aktywnie korzystać z innych funkcjonalności Portalu;
 3. Hasło dostępu – ciąg znaków umożliwiających dostęp do Portalu Abonenta INFO-NET, znany jedynie Abonentowi;
 4. Identyfikator klienta – nadany przez Operatora indywidualny numer Abonenta UQID, składający się z ciągu cyfr, który jest wykorzystywany przez Abonenta dla celów identyfikacji podczas logowania do Portalu Abonenta;
 5. Operator– INFO-NET M. Kaszuba sp.j. z siedzibą przy ul. Krakowskiej 33, 33-100 Tarnów, będąca dostawcą usług telekomunikacyjnych, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych pod nr 766;
 6. Portal– Portal Abonenta INFO-NET, narzędzie w postaci portalu internetowego dostępnego pod adresem https://portal.in.net.pl, służące przede wszystkim do obsługi faktur w formie elektronicznej, umożliwiający Abonentowi m.in. uzyskanie dostępu do informacji o Usługach świadczonych na rzecz Abonenta oraz innych funkcjonalnościach opisanych w dalszej części niniejszego Regulaminu.
 7. Regulamin Portalu – niniejszy Regulamin Korzystania z Portalu Abonenta INFO-NET;
 8. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Abonentem a Operatorem w formie pisemnej, lub elektronicznej jeśli takowa jest dostępna w postaci formularza w Serwisie www Operatora.

Pojęcia pisane wielką literą a nie zdefiniowane w niniejszym Regulaminie mają znaczenie określone w § 1 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych INFO-NET.

§ 3.

Ogólne zasady korzystania z Portalu Abonenta INFO-NET:

 1. Możliwość korzystania z Portalu Abonenta INFO-NET mają Abonenci którzy spełniają wszystkie poniższe warunki:
  1. prawidłowo dokonali rejestracji Abonenta na stronie https://portal.in.net.pl lub w BOK Operatora;
  2. ustawili poprawnie Hasło dostępu do Portalu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi w procesie pierwszego logowania do Portalu;
  3. zaakceptowali Regulamin Portalu;
  4. zaakceptowali otrzymywanie faktur w formie elektronicznej;
  5. wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla korzystania z Portalu, przede wszystkim w zakresie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
 2. Logowanie do Portalu odbywa się poprzez wpisanie w odpowiednie pola formularza na stronie https://portal.in.net.pl Identyfikatora klienta oraz Hasła dostępu. Po pomyślnej weryfikacji tych danych Abonent otrzymuje dostęp do Portalu.

§ 4.

Rejestracja i uzyskanie Hasła dostępu.

 1. Abonent chcący rozpocząć korzystanie z Portalu a nie posiadający Identyfikatora klienta i Hasła dostępu powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie Portalu pod adresem https://portal.in.net.pl/#register.
 2. Po otrzymaniu wypełnionego formularza rejestracji z Abonentem skontaktuje się telefonicznie pracownik BOK Operatora i przekaże Abonentowi jednorazowe hasło dostępu do Portalu.
 3. Podczas pierwszego logowania do Portalu przy użyciu otrzymanego jednorazowego hasła dostępu Abonent zobowiązany jest do ustalenia własnego Hasła dostępu do Portalu, zgodnie ze wskazówkami generowanymi przez system Portalu:
  1. poprawne Hasło dostępu musi składać się z co najmniej 8 znaków;
  2. Hasło dostępu musi zawierać przynajmniej jedną dużą literę, przynajmniej jedną małą literę oraz przynajmniej jedną cyfrę.
 4. Abonent ma możliwość zmiany Hasła dostępu za pośrednictwem Portalu. Poprzez zmianę Hasła dostępu rozumie się podanie nowego Hasła dostępu, pod warunkiem podania poprzednio ustawionego Hasła dostępu do Portalu.
 5. Abonent ma możliwość zresetowania Hasła dostępu za pośrednictwem Portalu, z wykorzystaniem w trakcie procedury resetu kodu weryfikacyjnego przesłanego na adres e-mail Abonenta.

§ 5.

 1. Operator nie pobiera od Abonentów żadnych dodatkowych opłat z tytułu korzystania z Portalu Abonenta INFO-NET.
 2. Za wyjątkiem faktur, dane prezentowane w Portalu pełnią funkcję wyłącznie informacyjną i orientacyjną. W przypadku zauważenia jakichkolwiek rozbieżności prezentowanych w Portalu danych ze stanem faktycznym, Abonent zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o takich niezgodnościach BOK Operatora.

§ 6.

 1. W zależności od bieżących możliwości technicznych, Abonent ma możliwość skorzystania za pośrednictwem Portalu między innymi z następujących funkcjonalności:
  1. możliwość pobrania istniejących dokumentów rozliczeniowych co najmniej za okres ostatnich 6 miesięcy;
  2. informacja o rodzajach usług, z jakich korzysta Abonent;
  3. informacje rozliczeniowe;
  4. sprawdzenie aktualnego stanu zadłużenia;
  5. kontakt z BOK Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej;
  6. zmiana Hasła dostępu do Portalu.
 2. Aktualny opis funkcjonalności Portalu jest dostępny w Serwisie www Operatora w dziale pomocy technicznej
 3. Realizacja dyspozycji składanych przez Abonenta za pośrednictwem Portalu wymaga jednoznacznej identyfikacji osoby uprawnionej do składania takich dyspozycji przy użyciu Identyfikatora klienta oraz Hasła dostępu.
 4. Dyspozycje i oświadczenia woli składane za pośrednictwem Portalu Abonenta INFO-NET i prawidłowo uwierzytelnione wykorzystaniem właściwego Identyfikatora klienta i Hasła dostępu nie wymagają pisemnego potwierdzenia.
 5. Zmiany funkcjonalności Portalu nie stanowią zmiany Umowy ani Regulaminu Portalu.

§ 7.

 1. Operator zobowiązuje się do utrzymywania procedur i środków bezpieczeństwa w celu chronienia systemu umożliwiającego Abonentom korzystanie z Portalu od ryzyka nieuprawnionego dostępu, zmian, opóźnień, uszkodzenia lub utraty danych.
 2. Abonent jest zobowiązany chronić dane dostępowe do Portalu (Identyfikator klienta i Hasło dostępu) oraz Aktywną sesję w Portalu przed dostępem do nich osób trzecich. W przypadku zaistnienia podejrzenia wejścia osób nieuprawnionych w posiadanie danych dostępowych do Portalu, Abonent powinien niezwłocznie zmienić Hasło dostępu lub zablokować możliwość korzystania z Portalu poprzez osobiste zgłoszenie zaistniałej sytuacji w BOK Operatora.
 3. Poza wypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane:
  1. złożeniem dyspozycji lub owiadczenia z wykorzystaniem Identyfikatora klienta i Hasła dostępu przez nieuprawnione osoby trzecie;
  2. brakiem realizacji dyspozycji złożonej za pośrednictwem Portalu, jeśli spowodowany został wadą teletransmisyjną, techniczną, awarią urządzeń lub przerwaniem połączenia;
  3. działaniami Siły Wyższej.
 4. Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub z powodu zaistnienia innych przyczyn niezależnych od Operatora ma on prawo, nie ponosząc żadnej odpowiedzialności w stosunku do Abonenta, do zawieszenia możliwości korzystania z Portalu lub wybranych jego funkcjonalności na czas niezbędny dla usunięcia zaistniałego problemu.
 5. Jeśli zastosowanie procedur lub środków bezpieczeństwa skutkować będzie nieprawidłowościami w działaniu Portalu lub wystąpieniem błędów, Abonent zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie BOK Operatora.

§ 8.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2016 r.